Regulamin

Artykuł 1. Definicje

Terminy używane w Regulaminie Surro oznaczają:

1.    Administrator/Surro – przedsiębiorstwo działające pod firmą: Rehafil Jacek Ryszka z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościelnej 4, Polska, NIP: 642 291 05 84 , REGON: 240461519, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected].

2.    Serwis Surro/Serwis – serwis transakcji internetowych o charakterze otwartym, prowadzony przez Administratora, służący do publikowania Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących wykonania usług określonych w Serwisie oraz Ogłoszeniu oraz komunikacji między stronami transakcji, dostępny w domenie internetowej Surroapp.com oraz aplikacji mobilnej Surro (na oprogramowanie Android, iOS).

3.    Ogłoszenie – informacja umieszczana w Serwisie Surro, dotycząca zamiaru wykonania określonego rodzaju usługi, czynności bądź dzieła, zamieszczona przez Użytkownika Surro, mająca na celu umożliwienie wyszukania zlecenia w zakresie dotyczącym przedmiotu Ogłoszenia celem zrealizowania określonej w Ogłoszeniu usługi, czynności bądź dzieła pomiędzy Użytkownikami, za pośrednictwem Administratora.

4.    Zlecenie – zaakceptowany przez Klienta i Użytkownika Surro zakres usługi, czynności lub dzieła do wykonania, wynikający z umieszczonego w Serwisie Surro Ogłoszenia i jego przyjęcia do realizacji, stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu.

5.    Umowa – zawarte pomiędzy Użytkownikami oraz Użytkownikami a Administratorem ustalenia w zakresie realizacji określonego Zlecenia (wynikające ze złożonego i zaakceptowanego Ogłoszenia oraz postanowień niniejszego Regulaminu), określające prawa i obowiązki stron, zaakceptowane przez Strony w ramach zasad funkcjonowania Serwisu Surro.

6.    Dzieło – efekt czynności wykonanych przez Użytkownika Surro, będących konsekwencją przyjęcia Zlecenia do realizacji, zgodnie z treścią Ogłoszenia.

7.    Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia,  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła umowę o korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Surro, mogąca występować w roli Użytkownika Surro, bądź w roli Klienta.

8.    Użytkownik Surro – Użytkownik prezentujący za pośrednictwem Serwisu Surro możliwość wykonania określonych usług, czynności bądź dzieł.

9.    Klient – Użytkownik korzystający z Serwisu Surro, w którym zamierza zlecić do wykonania określone usługi, czynności bądź dzieła, lub składający propozycję Zlecenia określonych usług, czynności bądź dzieł w odpowiedzi na Ogłoszenie potencjalnego Użytkownika Surro.

10.    Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie Surrona rzecz Użytkownika od momentu pierwszego prawidłowego logowania się w Surro, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu oraz gromadzenie informacji na temat czynności wykonywanych przez Użytkownika w Surro, chroniony unikalną nazwą Użytkownika (login) i hasłem.

11.    Komunikator Surro – wewnętrzny system komunikacji Serwisu Surro umożliwiający Użytkownikowi kontakt z pozostałymi Użytkownikami.

12.    Portfel – moduł przypisany każdemu Użytkownikowi w ramach utworzonego przez niego Konta, umożliwiający dokonywanie wirtualnych transakcji z innymi Użytkownikami Serwisu Surro.

Artykuł 2. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Surro na rzecz Użytkowników odpłatnych usług elektronicznych, polegających na umożliwieniu zamieszczania Ogłoszeń, kojarzenia ze sobą Użytkowników (UżykownikówSurro i Klientów), rozliczania transakcji realizowanych pomiędzy Użytkownikami, korzystania z Serwisu Surro, a także zasady świadczenia innych usług dodatkowych określonych w Regulaminie i załącznikach do Regulaminu.

2.    Surro ułatwia Użytkownikom poszukiwanie Użytkowników Surro celem realizacji różnego rodzaju usług, czynności bądź dzieł, a także poprzez określenie w ramach niniejszego Regulaminu praw i obowiązków pomiędzy Użytkownikiem Surro, Klientem a Serwisem Surro, w której to relacji Serwis Surro umożliwia realizację przez Użytkowników Surro na rzecz Klientów określonych usług, czynności bądź dzieł, a nadto występując jednocześnie w charakterze pośrednika pomiędzy Użytkownikami, umożliwia Użytkownikom przeprowadzanie transakcji, rozliczanie transakcji oraz pełną komunikację pomiędzy nimi za pomocą Serwisu Surro.

3.    Ze względu na fakt, iż Surro występuje w niniejszych stosunkach prawnych wyłącznie jako dostawca platformy internetowej umożliwiającej kojarzenie pomiędzy sobą Użytkowników Surro i Klientów, oraz że z uwagi na powyższe Surro nie uczestniczy w faktycznej realizacji określonych usług, czynności bądź dzieł, nie uczestniczy w negocjacjach pomiędzy Stronami w zakresie warunków realizacji tychże usług, czynności bądź dzieł, a występuje w przedmiotowych relacjach jedynie jako podmiot pośredniczący, rozliczający transakcje oraz zapewniający możliwość korzystania z Serwisu Surro, Surro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za realizację, sposób realizacji oraz ewentualne niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usług, czynności bądź dzieł, bądź innych obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie przez Użytkowników względem innych Użytkowników.

4.    Użytkownicy (Użytkownicy Surro i Klienci) dla korzystania z Serwisu Surro powinni w drodze odrębnych oświadczeń składanych w formie elektronicznej, oświadczyć i zapewnić, że:
1.    zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu
2.    wyrażają zgodę i akceptują fakt, iż niniejszy Regulamin określa nie tylko prawa i obowiązki Użytkowników względem Administratora, ale kreuje również w sposób bezpośredni prawa i obowiązki pomiędzy Użytkownikiem Surro a Klientem, w tym odpowiedzialność Użytkownika Surro względem Klienta za jakość i sposób wykonania Zleconych usług, czynności bądź dzieł, z wyłączeniem odpowiedzialności Surro w tym zakresie
3.    zapoznali się w sposób szczegółowy z treścią niniejszego Regulaminu, zrozumiały jest dla nich charakter uczestnictwa Surro w przedmiotowych transakcjach, a tym samym przystępując do korzystania z Serwisu, oraz zamieszczania w nim Ogłoszeń i zawierania Zleceń, nie zgłaszają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń ani uwag.

Złożenie oświadczeń, o których mowa w ppkt 1-3 powyżej, jest konieczne dla prawidłowego zakończenia procesu rejestracji i zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług w Serwisie Surro, na podstawie której Użytkownik mógłby korzystać z Serwisu.
Oddzielne oświadczenia, o których mowa w ppkt 1-3 powyżej, będą w każdym wypadku dobrowolne, wyraźne i jednoznaczne. Złożenie danego oświadczenia w postaci elektronicznej następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji („checkbox”) lub w formie zwrotnego potwierdzenia e-mail.

1.    Klient niniejszym oświadcza i potwierdza, że w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania usług, czynności bądź dzieł przez Użytkownika Surro bądź innego niewykonania obowiązków przez Użytkownika Surro, wszelką odpowiedzialność z tego tytułu wobec Klienta ponosi wyłącznie Użytkownik Surro, a tym samym, że Klient nie będzie kierował żadnych roszczeń w tym zakresie względem Surro i zrzeka się tego tytułu roszczeń wobec Administratora. W przypadku zamiaru skierowania przez Klienta do Użytkownika Surro określonych roszczeń z pominięciem komunikacji za pomocą Serwisu Surro, Surro udzieli Klientowi wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Użytkownika Surro oraz realizowanego Zlecenia.

2.    Użytkownik Surro oświadcza i przyjmuje do wiadomości, że ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wykonanie przyjętych do wykonania usług, czynności bądź dzieł, w tym ewentualną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tychże usług, czynności bądź dzieł. Użytkownik Surro wyraża tym samym zgodę, aby Surro przekazało Klientowi na żądanie Klienta informacje dotyczące Użytkownika Surro, a także aby przekazało dokumentację dotyczącą realizowanego Zlecenia, w celu umożliwienia skierowania ewentualnych roszczeń przez Klienta bezpośrednio do Użytkownika Surro.

3.    Wszelka komunikacja między Użytkownikami, związana z realizacją Ogłoszeń opublikowanych w Serwisie Surro, realizowana będzie poprzez kanały komunikacji wewnętrznej, określone i podane w Serwisie Surro.

4.    Użytkownicy, którzy zostali skojarzeni ze sobą za pośrednictwem Serwisu Surro, nie mogą rozliczać transakcji poza Serwisem. Użytkownik, który naruszył powyższe zobowiązanie, ponosi wobec Surro pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, w szczególności zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Surro odszkodowania z tytułu utraconych przez Surro korzyści.

5.    Wysyłanie jakichkolwiek niezamówionych informacji handlowych noszących cechy spamu do innych Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Surro jest zabronione. Administrator Serwisu Surro zastrzega sobie niniejszym prawo do zablokowania konta Użytkownika wysyłającego wiadomości o charakterze spamu do innych Użytkowników, po uprzednim jednokrotnym ostrzeżeniu. Administrator ma prawo zablokować konto Użytkownika również w przypadku, gdy otrzyma trzy lub więcej zgłoszeń od innych Użytkowników dotyczących naruszenia przez niego Regulaminu.

6.    Wszelka komunikacja między Administratorem a Użytkownikiem będzie następować za pośrednictwem kanałów komunikacji wewnętrznej Serwisu Surro lub poprzez pocztę elektroniczną – na adres e-mail Użytkownika podany podczas procedury Rejestracji, o którym mowa w Artykule 3 (poniżej) lub podany przez Użytkownika adres pocztowy.

7.    Świadczenie przez Administratora usług, o których mowa w pkt 1 powyżej, wymaga dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
1.    dostęp do Internetu
2.    urządzenie końcowe umożliwiające wprowadzenie i odczyt danych elektronicznych
3.    przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 57.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 62.0 lub nowszej.

Artykuł 3. Rejestracja

1.    Możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Surro przez Użytkownika wymaga zarejestrowania się w Serwisie Surro.

2.    Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego przez Surro na stronach Serwisu Surro, aplikacji mobilnej Surro oraz akceptację Regulaminu, z pełnymi konsekwencjami z tego wynikającymi.

3.    Prawidłowe wykonanie powyższych czynności powoduje otrzymanie przez Użytkownika automatycznego powiadomienia przesłanego przez Administratora na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Moment aktywacji Konta Użytkownika przez Administratora równoznaczny jest z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie usług w Serwisie Surro na zasadach wynikających z Regulaminu.

4.    W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w punkcie 3 powyżej, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach serwisu, w szczególności: złożył Zlecenie bądź przyjął określone zlecenie do realizacji. W razie odstąpienia od umowy, a wpłaceniu środków do Serwisu Surro, użytkownik ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o wypłacenie posiadanych środków pieniężnych, dostępnym na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Centrum Pomocy”. Po akceptacji wniosku oraz wypłacie środków pieniężnych Konto zostanie automatycznie usunięte. Środki pienieżne zostaną wypłacone pomniejszone o prowizję 15% związaną z opłatami obsługi transkacji.

5.    Administrator może żądać udokumentowania przez Użytkownika wskazywanych w Serwisie Surro danych.

6.    Aktywacja Konta w Serwisie Surro powoduje udostępnienie na ogólnodostępnych stronach Serwisu niektórych danych Użytkownika, a to: nazwy, lokalizacji, a także zdjęć oraz nagrań wideo z wizerunkiem Użytkownika. Brak zgody na udostępnienie własnego wizerunku w formie zdjęć oraz nagrań wideo skutkuje odmową utworzenia Konta.

7.    W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, w ramach Serwisu Surro wyświetlana i publicznie dostępna jest nazwa Użytkownika. W przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi, w ramach serwisu Surro wyświetlana i publicznie dostępna jest co najmniej firma Użytkownika (nazwa prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa związana z wykonywaniem działalności gospodarczej) oraz miejscowość jego siedziby lub prowadzenia działalności.

8.    W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika wskazanych podczas rejestracji Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie Surro.

9.    Zabronione jest usuwanie przez Użytkownika danych, o których mowa powyżej w trakcie korzystania z usług Serwisu Surro, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.

Artykuł 4. Ogólne warunki wystawiania Ogłoszeń

1.    Administrator udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania Ogłoszeń oraz zawierania Zleceń dotyczących przedmiotu Ogłoszenia (tj. usług, czynności bądź dzieła) na zasadach określonych w Regulaminie.

2.    Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie przez Użytkownika uprawnionego do zawarcia umowy i wykonania usług, czynności bądź dzieł określonych w Ogłoszeniu.

3.    Charakter uczestnictwa Administratora w transakcjach zawieranych w ramach Serwisu Surro określają zapisy zawarte w artykule 2 niniejszego Regulaminu, tym samym Administrator nie udziela jakiejkolwiek gwarancji co do wykonywania Zleceń przez Użytkowników Surro jak również co do jakości świadczonych przez Użytkowników Surro usług, nie składa żadnych deklaracji ani nie gwarantuje, że Zlecenie zostanie wykonane w sposób prawidłowy, że potencjalny Użytkownik Surro posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności, doświadczenie pozwalające w sposób należyty wykonać określone Zlecenie. Tym samym decyzje w zakresie zawarcia Zlecenia wykonania określonych usług, czynności bądź dzieł konkretnemu Użytkownikowi Surro Klient ponosi na własny koszt i ryzyko, a ewentualne roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia Klient będzie kierował wyłącznie wobec Użytkownika Surro.

4.    Treść Ogłoszenia powinna być przygotowana w sposób rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty i właściwości usług, czynności bądź dzieł, które mają być przedmiotem Ogłoszenia. Ogłoszenie nie może zawierać danych kontaktowych do Użytkownika Surro  (jedyną dopuszczalną formą kontaktu jest system komunikacji Surro).

5.    Użytkownik Surro ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ogłoszeniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

6.    Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika Surro. Administrator nie ingeruje w treść Ogłoszeń oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji, z zastrzeżeniem postanowienia punktu 10 oraz artykułu 9 punkt 5.

7.    Treść Ogłoszenia, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Administratora.

8.    Zabronione jest kopiowanie treści i innych materiałów (plików graficznych, dokumentów itp.), będących częścią Ogłoszeń opublikowanych w Serwisie w celu publikacji tych treści i materiałów na zewnętrznych, niezależnych od Serwisu stronach internetowych.

9.    Administrator zastrzega sobie możliwość ukrywania fragmentów Ogłoszeń bądź ich usuwania w całości, jeżeli z jakichkolwiek powodów uzna, że ich treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu bądź inne obowiązujące normy prawne.

10.    Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań polegających w szczególności na symulowaniu udzielania odpowiedzi na Ogłoszenie lub wystawianiu opinii w związku z Ogłoszeniem celem uzyskania wyższej wiarygodności w systemie ocen, o którym mowa w artykule 8 regulaminu. Działania takie nie mogą być dokonywane przy użyciu Kont innych Użytkowników lub przez osoby bliskie Użytkownikowi, osoby wspólnie zamieszkujące z Użytkownikiem, bądź osoby, z którymi Użytkownik pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że Użytkownik i te osoby działają w porozumieniu.

Artykuł 5. Zasady publikacji Ogłoszeń; Przyjęcie Zlecenia

1.    Celem zamieszczenia Ogłoszenia, którego treścią jest zamiar przyjęcia zlecenia do wykonania określonych usług, czynności bądź dzieł Użytkownik Surro powinien spełnić łącznie następujące warunki:
1.    stworzyć i zatwierdzić opis Ogłoszenia, określający ogół warunków, na jakich zlecone usługi, czynności bądź dzieła mają być wykonane lub mogą być wykonane, poprzez wypełnienie profilu Użytkownika Surro dostępnego na stosownej stronie Serwisu – opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie
2.    wybrać interesujące Użytkownika opcje dodatkowe dotyczące publikacji Ogłoszenia.

2.    Użytkownik ma możliwość zmiany treści (edycji) Ogłoszenia.

3.    Klienci zainteresowani danymi Ogłoszeniami składają propozycje wykonania zlecenia poprzez skorzystanie z dostępnego w Serwisie odpowiedniego narzędzia.

4.    Publikacja Ogłoszenia kończy się w przypadku:
1.    Usunięcia konta przez Użytkownika Surro,
2.    Nielogowanie się do aplikacji przez okres 12 miesięcy.

5.    W przypadku, gdy Klient wybierze konkretnego Użytkownika Surro, pomiędzy Klientem a Użytkownikiem Surro dochodzi do zawarcia umowy o treści przez nich ustalonej (dochodzi do Zlecenia), stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Klient i wybrany Użytkownik Surro powinni przystąpić do czynności związanych z realizacją umowy, a z Portfela Klienta potrącona zostaje stosowna kwota zgodnie z wybranym sposobem rozliczenia.

Artykuł 6. Realizacja Zlecenia

1.    Po potwierdzeniu przez Użytkownika Surro przyjęcia Zlecenia, strony przystępują do realizacji Zlecenia poprzez:
1.    Nawiązanie transmisji wideo na koszt wykonującego połączenie.

2.    Rozliczenie odbywa się w systemie naliczania sekundowego zgodnie ze stawką ustaloną przez Użytkownika Surro. Wykonanie połączenia lub zaproszenie na spotkanie przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją ustalonej przez Użytkownika Surro stawki.

3.    W konsekwencji wykonania Zlecenia przez Użytkownika Surro na rzecz Klienta Administrator generuje dokument w postaci potwierdzenia zrealizowania Zlecenia, który przesyła zarówno Klientowi, jak i Użytkownikowi Surro, oraz dokonuje rozliczenia pomiędzy Użytkownikami w następujący sposób:
1.    w pierwszej kolejności otrzymaną od Klienta kwotę netto pomniejsza o wartość prowizji (wynagrodzenia) dla Administratora za realizację usług określonych niniejszym Regulaminem, wynikających ze zrealizowania pomiędzy Klientem a UżytkownikiemaSurro określonego Zlecenia za pośrednictwem Serwisu Surro, a także pomniejszoną o wartość innych opłat, o których mowa w załączniku do niniejszego Regulaminu. Zarówno Klient, jak i Użytkownik Surro wyrażają zgodę na powyższy sposób rozliczenia wynagrodzenia Administratora oraz na jego wysokość.
2.    Użytkownik Surro ponosi odpowiedzialność za rozliczanie uzyskiwanych w Serwisie Surro dochodów w sposób zgodny z przepisami prawa podatkowego właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania Użytkownika Surro. Surro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne nieprzestrzeganie przez Użytkowników Surro przepisów prawa podatkowego właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania Użytkownika Surro.

4.    Wszelkie zastrzeżenia, reklamacje oraz inne roszczenia Klienta w stosunku do Użytkownika Surro związane z ewentualnym niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Zlecenia realizowane są bezpośrednio pomiędzy Klientem i Użytkownikiem Surro, bez możliwości kierowania jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie do Administratora.

5.    Administrator, za pomocą stosownych narzędzi informatycznych, może umożliwić Klientom dodawanie opinii na temat pracy danych Użytkowników Surro, które to będą dostępne dla wszystkich Użytkowników systemu, w celu umożliwienia im zweryfikowania umiejętności i referencji danego Użytkownika Surro, o czym mowa w artykule 8 niniejszego regulaminu.

6.    Użytkownik ma możliwość wypłacenia zgromadzonych w Portfelu środków pieniężnych za pomocą systemu PayPal. Wypłata posiadanych przez Użytkownika środków dopuszczalna jest jedynie w przypadku, gdy ich wysokość jest równa bądź większa niż 50 dolarów amerykańskich. Minimalna wpłata na konto wynosi $5.

Artykuł 7. Opłaty w Serwisie Surro

1.    Część usług w ramach Serwisu Surro świadczonych jest odpłatnie.

2.    Podstawową opłatą z tytułu realizacji usług określonych niniejszą umową jest prowizja (wynagrodzenie Administratora), o której mowa w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.    Wysokość opłaty za wypłatę środków pieniężnych zgromadzonych na koncie w Serwisie Surro jest ujęta w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4.    Wysokość opłaty za dokonanie wpłaty na konto w Serwisie Surro jest ujęta w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5.    Wysokość innych opłat za pozostałe usługi, do których Użytkownicy mogą mieć dostęp w ramach Serwisu, np. za weryfikację konta lub zakup gadżetów, abonament określa załącznik do niniejszego Regulaminu.

Artykuł 8. System zamieszczania opinii

1.    W ramach Serwisu Surro Administrator umożliwi dodawanie opinii Klientów na temat przebiegu i realizacji Zleceń przez danego Użytkownika Surro.

2.    Opinie oraz statystyki do wykonanych i zleconych Zleceń są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis Surro.

3.    Opinia jest zawsze przyporządkowana do konkretnego Użytkownika Surro. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie opinie.

4.    Serwis Surro zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii lub odpowiedzi na zasadach przewidzianych przepisami prawa, w tym gdy narusza ona dobre obyczaje, jest wulgarna lub obraźliwa, narusza lub zagraża naruszeniem dóbr osobistych, a także gdy sprzeczna jest z zasadami określonymi w Regulaminie.

Artykuł 9. Pozostałe Postanowienia Regulaminu

1.    Surro nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich zobowiązań związanych z Ogłoszeniem bądź Zleceniem, podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji w Ogłoszeniu lub Zleceniu, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

2.    Surro nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Użytkowników do zawarcia i realizacji umowy.

3.    Surro zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia, Zlecenia lub zablokowania Konta w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

4.    W przypadku blokady Konta wszystkie opublikowane przez Użytkownika Ogłoszenia zostają automatycznie usunięte, a Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez Użytkowników Surro w ramach Serwisu Surro.

5.    Zakazane jest umieszczanie w Ogłoszeniu lub Zleceniu treści o charakterze bezprawnym. Surro ma prawo do usunięcia lub zablokowania konta, jeżeli  stwierdzi, że narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa (lub gdy wpłyną zgłoszenia użytkowników, iż treść ogłoszenia narusza postanowienia Regulaminu) , w szczególności gdy zawiera treści:
1.    powszechnie uznane za obraźliwe
2.    noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji
3.    naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej
4.    wprowadzające w błąd

Artykuł 10. Postępowanie reklamacyjne

1.    Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Surro usług w ramach Serwisu Surrow terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

2.    Reklamacje należy zgłaszać Surro na adres [email protected]

3.    Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), którego dotyczy reklamacja, bądź inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia skutkującego zgłoszeniem reklamacji, a także okoliczności lub załączniki uzasadniające reklamację.

4.    Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.

5.    W przypadku, gdy podane przez Użytkownika w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Surro zwróci się do Użytkownika o wskazanie w zakreślonym terminie dodatkowych informacji.

6.    Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, Surro zawiadomi o tym Użytkownika, wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

7.    O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Użytkownika zarejestrowany w serwisie Surro.

Artykuł 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.    Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Postanowienia Artykułu 11 przedstawione poniżej mają charakter informacyjny i nie zobowiązują Użytkownika do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

2.    Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określa ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3.    Użytkownik będący konsumentem w zakresie możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń może w szczególności:
1.    zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie usług w ramach serwisu Surro, do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich
2.    wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, w trybie art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje na temat zasad i trybu procedury postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
3.    bezpłatnie skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Informacje o poradach udzielanych przez Federację Konsumentów można znaleźć na jej stronie internetowej pod adresem: http://www.federacjakonsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html lub dzwoniąc na numer telefonu infolinii konsumenckiej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 801 440 220/ 22 290 89 16

4.    Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
1.    http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
2.    http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
3.    http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Artykuł 12. Rozwiązanie umowy

1.    Umowa o świadczenie usług w ramach serwisu Surro jest zawierana na czas nieoznaczony w języku polskim lub angielskim.

2.    Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać z Surro umowę o świadczenie usług w ramach serwisu Surro, poprzez usunięcie Konta. W razie usunięcia Konta Użytkownik obowiązany jest wypłacić posiadane w Portfelu środki pieniężne. Jeżeli posiadane w Portfelu środki nie przekraczają kwoty 50 dolarów amerykańskich, pomimo treści art. 6 pkt. 6 Regulaminu, Użytkownik ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o wypłacenie posiadanych środków pieniężnych, dostępnym na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Centrum Pomocy”. Po akceptacji wniosku oraz wypłacie środków pieniężnych Konto zostanie automatycznie usunięte. Usunięcie przez Użytkownika Konta bez wystąpienia z wnioskiem opisanym w art. 12 pkt 2 jest równoznaczne z przepadkiem posiadanych w Portfelu środków pieniężnych, niezależnie od ich wysokości.

3.    Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.

4.    Surro zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu.

Artykuł 13. Zmiany regulaminu

1.    Surro może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu Surro. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Surro, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu i zaakceptowania przez Użytkownika. Ogłoszenia oraz Zlecenia opublikowane przed wejściem w życie zmian realizowane są na zasadach dotychczasowych.

2.    Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie Surro po udostępnieniu zmienionego Regulaminu zostanie powiadomiony o tych zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Surro w ramach Serwisu Surro.
Artykuł 15. Końcowe postanowienia Regulaminu
1.    Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Surro, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu Surro na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
2.    Prawo polskie jest również właściwe dla stosunków prawnych pomiędzy Klientem a Użytkownikiem Surro wynikających z niniejszego regulaminu, oraz z realizacji Zleceń pomiędzy Klientem a Użytkownikiem Surro za pomocą serwisu Surro, na co niniejszym strony wyrażają zgodę.

3.    Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Użytkowników Surro w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

4.    W przypadku rozbieżności w interpretacji zapisów niniejszego regulaminu sporządzonego w różnych wersjach językowych, wiążąca dla stron jest w pierwszej kolejności wersja w języku polskim, a w przypadku jej braku wersja angielskojęzyczna.

5.    Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W miejsce postanowienia nieważnego wprowadzone zostanie postanowienie odpowiadające jak najbardziej zgodnemu zamiarowi stron.

6.    Integralną częścią Regulaminu jest załącznik – tabela opłat w systemie Surro.

Załącznik nr 1
1.    Podstawową opłatą z tytułu realizacji usług określonych niniejszą umową jest prowizja (wynagrodzenie Administratora) w kwocie 20 % wartości każdej transakcji wykonywanej w ramach serwisu Surro.  Prowizja potrącana jest każdorazowo podczas każdej transakcji. Prowizja jest potrącana z konta przyjmującego transakcję i na konto przyjmującego zostaje doładowana kwota pomniejszona o ww prowizję.
2.    Weryfikacja konta – koszt $2,99- w tej cenie wysyłany jest list z kodem weryfikacyjnym, który należy później wpisać w Serwisie Surro oraz gadżet reklamowy. Kwota opłaty za weryfikację konta nie jest uzależniona od miejsca zamieszkania użytkownika.
3.    Wysokość opłaty za zakup gadżetu reklamowego (surronaklejka) wynosi $1 za sztukę. Można je dodatkowo zakupić podczas weryfikowania konta.

Find or Be!

Close Menu